Longwell สนับสนุนแข่งขันทักษะงานเชื่อม ณ วิทยาลัยเกษตรเและเทคโนโลยีลำพูน

Longwell สนับสนุนการแข่งขันทักษะงานเชื่อม

ณ วิทยาลัยเกษตรเและเทคโนโลยีลำพูน แผนกช่างกลเกษตรสาขา ทักษะงานเชื่อมประเภทงานเชื่อมผลิตภัณฑ์

การประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่44

ปีการศึกษา2566 วันที่ 24-28 มกราคม 2567 ขอบพระคุณทุกภาคส่วน ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Visitors: 343,370