ได้รับความไว้วางใจจากมหาลัยชั้นนำให้นักศึกษามาช่วยงานกับลองเวล

ได้รับความไว้วางใจให้นักศึกษามาช่วยงานกับลองเวล เป็นนักศึกษาปี 3 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนนี้ ( 1 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2563) ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายสุรวิชญ์  พรวรุณรักษา

2.นางสาวชลิตา  พาชอบ

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Visitors: 74,013