Gas pre-flow คืออะไร

Gas Pre-Flow คือ อะไรในเครื่องเชื่อม Tig
ฟังก์ชันนี้ คือ เป็นการปล่อยแก๊สอาร์กอนให้ไหลออกมาก่อนเกิดการอาร์ค เพื่อช่วยไล่ออกซิเจนออกจากสายเชื่อม และให้แก๊สอาร์กอนมาปกคลุมชิ้นงานก่อนการเชื่อมนั่นเอง เพื่อทำให้การเริ่มต้นเชื่อมชิ้นงานไม่ดำและไม่เกิดฟองอากาศ หรือ Porosity ตอนเริ่มต้นนั่นเอง
บางยี่ห้อค่านี้ปรับตั้งได้ เช่น 0-2วินาที
บางยี่ห้อตั้งไม่ได้ แก๊สกับการอาร์คมาพร้อมกัน
บางยี่ห้อตั้งไม่ได้ แต่ตั้งค่าในเครื่องมาให้0.2วินาที
#ถ้าไม่มีฟังก์ชั่นนี้ผลออกมาก็เป็นดังในรูป
#ภาพตัวอย่างเครื่องเชื่อมทิกที่มีฟังก์ชั่น Post Gas

ดูความแตกต่างระหว่างมี Gas Pre-Flow กับไม่มี

Visitors: 343,360