ทำไมลวดเชื่อมจงต้องมีการรับรอง (Approval)

#ทำไมลวดเชื่อมจึงต้องมีการรับรอง (Approval)
 
ถ้าเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องของผู้ผลิตลวดเชื่อม (Manufacturer) แล้ว Approval ละ?
 
มาตรฐานลวดเชื่อมเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศที่หน่วยงานรับรองมาตรฐานแห่งชาติเป็นผู้ให้การรับรองในมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น มอก. DIN JIS AWS สามารถใช้ในการผลิต การสร้างงานได้ทุกประเภท
 
แต่สำหรับบางอุตสาหกรรมที่มีความเข้มงวดในการใช้งาน เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถังแรงดัน ท่อแก๊ส หม้อน้ำ ต่อเรือ จะมีหน่วยงานเฉพาะที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และวิธีปฏิบัติในการสร้างงาน เช่น ASME boiler and pressure vessel AWS D1.1 Structural welding code หรือกลุ่มอุตสาหกรรมการต่อเรือ
 
ในระบบของการประกันคุณภาพที่มีการใช้งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพในการผลิตอย่างเข้มข้น จะต้องมีหน่วยงาน Third Party เข้ามาเป็นคนกลาง และให้คำปรึกษาในการผลิต เพื่อให้ได้รับคุณภาพสูงสุด
 
ผู้ผลิตงานต้องเลือกใช้งานลวดเชื่อมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง เช่น ABS BV TUV Lloyed NK
 
เนื่องจากมีผู้ผลิตลวดเชื่อมจำนวนมาก ซึ่งทำให้ไม่แน่ใจว่าลวดเชื่อมที่ไม่ผ่านการรับรองจะใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลังหรือไม่ ดังนั้น ผู้ผลิตลวดเชื่อมจึงต้องส่งลวดเชื่อมมาทดสอบและขอรับการรับรอง จากหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ให้การรับรอง (Authorized) จึงจะสามารถใช้ลวดเชื่อมนั้นผลิตงานได้
 
 
เมื่อผู้ผลิตลวดเชื่อมได้รับการรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น จะได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์การรับรองที่บรรจุภัณฑ์ได้
 
บางผลิตภัณฑ์ก็เอาโลโก้ของหน่วยงานเหล่านี้มาแปะที่กล่องบรรจุภัณฑ์ก็มี
 
ผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมทั้งหลายที่ขายทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มลวดเชื่อมที่มีการใช้งานกว้างขวาง ผู้ผลิตจะขอการรับรองแทบทุกเจ้า
 
สำหรับผู้ใช้งานเองก็ต้องมีการทำ Cross Check กับเวปไซต์ของหน่วยรับรองนั้นๆ ว่าการรับรองนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ หมดอายุหรือยัง
 
หน่วยงานเหล่านี้ เป็นหน่วยงานที่มีคนมีความสามารถสูง เรียกว่าหลายๆคนอยากร่วมงานด้วย
หรือที่เรียกว่า Third Party นั่นเอง
 
ในบางกรณีที่ผู้ใช้งานลวดเชื่อมทำการเชื่อมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องมีการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยรับรอง และไม่แน่ใจว่าลวดเชื่อมที่จะใช้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมตามที่กำหนดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ ให้สามารถทำการทดสอบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมได้โดยใช้หน่วยงานที่สาม (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
 
ซึ่งความหมายของ Third Party ในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง คืออาจเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเครื่องมือ เครื่องทดสอบ ที่สามารถทำการทดสอบได้ตามมาตรฐานลวดเชื่อมนั้น
 
First Party คือ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของงาน (Owner)
Second Party คือ ผู้รับจ้างผลิต (Main Contractor / Sub-contractor)
Third Party คือ ผู้ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับสอง Party ข้างต้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจรับหรือส่งมอบงาน
 
ต้องบอกอีกนิดว่าพวกบริษัทที่รับจ้างทำการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ จะอยู่ในกลุ่มของ sub contract เว้นแต่ว่าจะได้รับ Authorized จากหน่วยงานกำหนดมาตรฐานจึงจะสามารถทำหน้าที่เป็น Third Party ได้
 
ผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
วิทยาทานในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญให้คุณพ่อประสงค์ คุณแม่รัตนาพร วัฒนธรรม และคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้าจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลเทอญ....
#บทความน่ารู้ลองเวล
Visitors: 47,804