การจำแนกกระบวนการเชื่อมตามแหล่งพลังงาน

วิธีที่ 5 #การจำแนกกระบวนการเชื่อมตามแหล่งพลังงาน
อันนี้แบ่งตามหลัก Physic of welding
กระบวนการเชื่อมหากพิจารณาตามแหล่งพลังงานที่ใช้จะสามารถทำการจำแนกได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
เอาภาพเปลวเชื่อมแก็ส มาทวนความจำกันหน่อย ว่าการใช้งานแต่ละแบบเป็นอย่างไร
การเชื่อมด้วยวิธีทางเคมี (Chemical Welding) เป็นการเชื่อมโลหะที่ใช้แหล่งพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เช่นกระบวนการเชื่อมแก็ส (Gas Welding) ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก็สเชื้อเพลิงและแก็สออกซิเจน หรือกระบวนการเชื่อมด้วยผงเทอร์มิท (Thermit Welding) ที่ใช้ปฏิกิริยา Exothermit .ในการหลอมละลายผงเหล็ก การเชื่อมด้วยสารระเบิด (Explosive Welding)
เป็น mechanical joining แบบไม่ต้องเจาะ ใช้การย้ำให้เนื้อโลหะล็อคประสานกัน
การเชื่อมด้วยวิธีทางกล (Mechanical Welding) เป็นกระบวนการประสานโลหะโดยไม่ใช้ความร้อน ไม่มีการบิดตัวเสียรูป เป็นวิธีการประสานโลหะที่ไม่มีการหลอมละลาย และไม่มีการใช้โลหะเติม เช่น การยึดด้วยสกรู (Screw) การยึดด้วยโบลท์และนัท (Bolt and Nut) การยึดด้วยหมุดย้ำ (Rivet) เป็นต้น
การเชื่อมด้วยไฟฟ้าและการแตกประจุไฟฟ้า (Electric and Ionization) เป็นการเชื่อมแบบหลอมละลาย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับการการแตกประจุไฟฟ้าของแก็สเฉื่อย และแอคทีฟแก็ส โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นการเชื่อมแบบอาร์ก (Arc Welding)
อันนี้ต้องว่าด้วย Arc Physic ล้วนๆ ในการอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนสถานะของไฟฟ้า และ แก็ส ให้กลายเป็นอาร์ก ด้วยกระบวนการแตกประจุไฟฟ้า หรือ Ionization
สสารมี ของแข็ง ของเหลว และ แก็ส ส่วนสถานะที่ 4 คือ พลาสม่า
อุณหภูมิของอาร์กประมาณ 10,000 เซลเซียส
ขึ้นอยู่กับระดับของกระแสไฟ และชนิดของแก็ส
การเชื่อมด้วยแหล่งพลังงานสูง (High Energy Welding) เป็นการเชื่อมแบบหลอมละลาย โดยใช้แหล่งพลังงานสูงที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่อพื้นที่ทำการเชื่อมสูงกว่ากระบวนการเชื่อมแบบอื่นๆส่งผลให้รอยเชื่อมมีลักษณะแคบและการหลอมลึกที่สูง ปริมาณความร้อนเข้าสู่ชิ้นงานลดลง การบิดตัวเสียรูปน้อย เช่นกระบวนการเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding) กระบวนการเชื่อมด้วยลำอิเล็คตรอน (Electron Beam Welding) และรวมถึงกระบวนการเชื่อมพลาสม่าอาร์ก (Plasma Arc Welding)
ส่วนอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบรูปร่างของการเชื่อมต่างๆ

ผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาทานในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญให้คุณพ่อประสงค์ คุณแม่รัตนาพร วัฒนธรรม และคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้าจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างผ่านสื่อโซเชียลเทอญ....
#บทความน่ารู้ลองเวล

Visitors: 47,813