ส่งมอบครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LONGWELL ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ไว้างใจผลิตภัณฑ์แบรนด์ LONGWELL เป็นสื่อการเรียนการสอนชั้นนำคุณภาพ


ส่งมอบครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LONGWELL
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่าน
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Longwell ได้รับใช้สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรชั้นนำที่มีคุณภาพ
ได้บริการขับเคลื่อนสังคมต่อไป


ลองเวลแบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในงานแข่งขัน
- ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (ปี 2553) - ปัจจุบัน
- งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี 2555- ปัจจุบัน
- การแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ปี 2558 - ปัจจุบัน


สอบถามข้อมูลได้ที่ www.longwellthai.com
โทร. 02-870-7834
"เชื่อม ตัดเจียร เกินร้อย คุณภาพทนทาน บริการ สุดยอด
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"

Visitors: 163,168