สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน อำนาจเจริญไว้วางใจ LONGWELL

ส่งมอบทดสอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมขนาด 3.2 มม. พร้อมตรวจรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL MMA 250 จำนวน 20 เครื่อง และวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
ณ อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ตรวจรับหน่วยงานสถาบันกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานอำนาจเจริญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
Visitors: 343,366