จำให้แม่น ❗ 12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเชื่อม

12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเชื่อม 

งานเชื่อมเหล็ก จำเป็นจะต้องใช้สัญลักษณ์

ในแบบงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ให้วิศวกรสามารถเข้าใจแบบงานและมอบหมายให้ช่างเชื่อม

ดำเนินการต่อได้อย่างถูกต้องตามแบบที่วางไว้ได้

โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ อ้างอิงตามมาตรฐานการเชื่อมอเมริกา 

(American Welding Society หรือ AWS) ในการเชื่อมต่อชนงานเหล็ก หรือเชื่อมอุด มี 12 แบบ ดังงนี้

Visitors: 343,368