ใบรับรองเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL

ใบรับรองการทดสอบและรับรองช่างเชื่อม

นายฉันติชัย พองพรม พนักงานลองเวลของเราได้ใบรับรองการทดสอบและรับรองช่างเชื่อม ตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติซึ่งแบงเปน 3 ระดับ
ระดับ 1 เปนการเชื่อมตอตัวที
ระดับ 2 เปนการเชื่อมแผนตอชน
ระดับ 3 เปนการเชื่อมทอตอชน
และทดสอบตามมาตรฐานสากล EN287-1 (European norm) ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับรับรองชางเชื่อม ดำเนินการทดสอบโดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ