Uncategorized

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า3

  1. ชุดชิ้นงานตรวจสอบหาจุดบกพร่องในงานเชื่อม

ชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนหนาขนาด9มม.เตรียมรอยต่อแบบบากวีสองด้าน

ชุดตรวจสอบแบบไม่ทำลายlong well ใช้ตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง